FREQUENZEN
Frequenzen VII, 70 x 70 cm, 2021

Frequenzen VI, 70 x 60 cm, 2021Frequenzen IV, 50 x 40 cm, 2021

Frequenzen II, 40 x 30 cm, 2021

Frequenzen I, 110 x 75 cm, 2020Blog-Archiv